Upozorenje

Radiološka tehnologija

Nastavni plan za ak. god. 2019./2020.

Radiološka tehnologija redovni studij 

Radiološka tehnologija izvanredni studij

Satnica - redovni studij za ak. god. 2019./2020.

I. godina
Raspored nastave

II. godina
Raspored nastave

III. godina
Raspored nastave

Satnica - izvanredni studij za ak. god. 2019./2020.

I. godina
Raspored nastave

II. godina
Raspored nastave

III. godina
Raspored nastave

Satnica vježbi na Kliničkom zavodu za Radiologiju za 1., 2. i 3. godinu

Raspored vježbi - 1. godina redovni studij
Raspored vježbi - 2. godina izvanredni studij
Raspored vježbi - 3. godina redovni studij

Izvedbeni nastavni planovi redovni studij za ak. god. 2019./2020. (A- Z)

I. godina
Anatomija
Etika zdravstvene skrbi
Fizika
Fiziologija s patofiziologijom 
Komunikacijske vještine
Medicinska informatika
Medicinska sociologija
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada
Patologija
Praktikum fizikalnih mjerenja
Prva pomoć
Radiološka anatomija
Radiološka propedeutika
Radiološki uređaji
Receptori radiološke slike
Strani jezik I
Tehnike slikovnog prikaza
Uvod u radiologiju
Obrada slikovnih zapisa u medicini - izborni predmet
Specifičnosti u pristupu osobama s invaliditetom u radiološkoj dijagnostici - izborni

II. godina
Farmakologija
Interna medicina
Kontrastna sredstva
Konvencionalne radiološke metode
Laboratorijska dijagnostika
Ortopedija
Patološki nalaz u radiologiji
Radiobiologija i zaštita
Radioterapija
Skeletna radiografija
Socijalna medicina i epidemiologija
Strani jezik II - Engleski jezik
Stručna praksa I
Neurologija+Neurokirurgija - izborni predmet
Pulmologija - izborni predmet
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - izborni predmet

III. godina
Digitalni zapis u radiologiji
Intervencijska radiologija
Kirurgija i traumatologija
Menagement u radiologiji
Nuklearna medicina
Onkologija
Osiguranje kvalitete u radiološkoj dijagnostici
Osnove biomedicinske statistike
Stručna praksa II
Tehnike slojevnog snimanja
Urgentna medicina
Završni rad
Optimizacija postupaka u konvencionalnoj radiologiji - izborni predmet
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika - izborni predmet
Pedijatrijska radiologija - izborni predmet

Izvedbeni nastavni planovi izvanredni studij za ak. god. 2019./2020. (A- Z)

I. godina
Anatomija
Etika zdravstvene skrbi
Film i obrada
Fizika
Fiziologija s patofiziologijom 
Komunikacijske vještine
Medicinska informatika
Medicinska sociologija
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada
Patologija
Praktikum fizikalnih mjerenja
Prva pomoć
Radiološka anatomija
Radiološki uređaji
Radiološka propedeutika
Receptori radiološke slike
Strani jezik I
Tehnike slikovnog prikaza
Uvod u radiologiju
Obrada slikovnih zapisa u medicini - izborni predmet
Specifičnosti u pristupu osobama s invaliditetom u radiološkoj dijagnostici

II. godina
Farmakologija
Interna medicina
Kontrastna sredstva
Konvencionalne radiološke metode
Laboratorijska dijagnostika
Ortopedija
Patološki nalaz u radiologiji
Radiobiologija i zaštita
Radioterapija
Skeletna radiografija
Socijalna medicina i epidemiologija
Strani jezik II
Stručna praksa I
Neurologija+Neurokirurgija - izborni predmet
Pulmologija - izborni predmet
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - izborni predmet

III. godina
Digitalni zapis u radiologiji
Intervencijska radiologija
Kirurgija i traumatologija
Menagement u radiologiji
Nuklearna medicina
Onkologija
Osiguranje kvalitete u radiološkoj dijagnostici
Osnove biomedicinske statistike
Stručna praksa II
Tehnike slojevnog snimanja
Urgentna medicina
Završni rad
Optimizacija postupaka u konvencionalnoj radiologiji - izborni predmet
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika - izborni predmet
Pedijatrijska radiologija - izborni predmet