Upozorenje

Fizioterapija

Nastavni plan i program za ak. god. 2018./2019.

Sveučilišni diplomski studij Fizioterapija

Raspored predavanja i vježbi za ak. god. 2018./2019.

I. godina

I. godina - izborni kolegiji

II. godina

II. godina - izborni kolegiji

Izvedbeni nastavni planovi ak. god. 2018./2019. (A- Z)

I. godina
Didaktika
Medicinska informatika
Menadžment u zdravstvu
Mjerenje i procjena boli
Nacrt diplomskog rada
Napredna statistika u biomedicini i zdravstvu
Pedagoški aspekti edukacije  
Pristup osobama s invaliditetom
Prava i obveze u zdravstvenoj struci
Specifičnosti fizioterapije u bolesnika treće životne dobi
Suvremene teme iz psihologije
Umijeće medicinske nastave
Znanost i društvo
Dijetetičke metode i pravilna prehrana - izborni predmet
Hypnofizioterapija - izborni predmet
Komunikacija - izborni predmet
Međukulturna kompetentnost u zdravstvu - izborni predmet
Mikropoduzetništvo u zdravstvu - izborni predmet
Pedagogija treće životne dobi - izborni predmet
Rehabilitacija u zajednici - izborni predmet
Timski rad - izborni predmet
Tjelesna aktivnost i imunološki sustav - izborni predmet
Učestalost ozljeđivanja u sportu - izborni predmet
Utjecaj seksualnog zdravlja na svakodnevni život - izborni predmet
Wellness – preventivna medicina - izborni predmet


II. godina
Klinička primjena načela biomehanike
Fizioterapija mišićno-koštanog sustava
Fizioterapija u sportu
Funkcionalna procjena
Kardiopulmološka fizioterapija
Neurofiziologija pokreta
Neurofizioterapija
Fizikalna terapija jučer i danas - izborni predmet
Fizioterapija u jedinici intenzivnog liječenja - izborni predmet
Gerontofizioterapija - izborni predmet
Novosti u liječenju upalnih reumatoidnih bolesti - izborni predmet
Osnovni principi i primjenjivost manualnog oblika terapije
Praktikum iz grupnog rada II - izborni predmet
Praktikum iz rada s obitelji - izborni predmet
Primjena Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF) u
fizioterapiji - izborni predmet
Tendinopatije - multidisciplinarni pristup - izborni kolegij
Tjelesna aktivnost i trudnoća - izborni predmet
Zdravstvena i socijalna politika - izborni predmet