Upozorenje

Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu

Nastavni plan za ak. god. 2019./2020.

Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu

Raspored predavanja i vježbi za ak. god. 2019./2020.

I. godina

II. godina

Izvedbeni nastavni planovi ak. god. 2019./2020. (A- Z)

I. godina
Didaktika
Etika sestrinstva u teoriji i praksi
Javnozdravstvene intervencije
Medicinska informatika
Menadžment u zdravstvu
Mikropoduzetništvo u zdravtsvu
Nacrt diplomskog rada
Napredna statistika u biomedicini i zdravstvu 
Pedagoški aspekti edukacije
Pristup osobama s invaliditetom
Suvremene teme iz psihologije
Umijeće medicinske nastave
Znanost i društvo
Dijetetičke metode i pravilna prehrana - izborni predmet
Hypnofizioterapija - izborni predmet
Komunikacija - izborni predmet
Međukulturna kompetentnost u zdravstvu - izborni predmet
Mentalno zdravlje obitelji - izborni predmet
Mjerenje i procjena boli - izborni predmet
Pedagogija treće životne dobi - izborni predmet
Podrška obitelji u razvoju djece - izborni predmet
Profesionalni identitet u sestrinstvu - izborni kolegij


II. godina
Ekonomski i pravni aspekti organizacije rada u KBC-u
Farmakoepidemiologija i farmakoekonomika
Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi
Kontrola kvalitete u zdravstvu
Koordinacija i supervizija zdravstvene njege
Rad Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
Specifičnosti organizacije u specijalnim bolnicama
Transfuzijska medicina
Upravljanje rizicima u zdravstvu
Zdravstveni sustavi u praksi
Medicinske usluge na slobodnom tržištu - izborni kolegij
Intelektualno vlasništvo - izborni kolegij
Moć prehrane - izborni kolegij
Organizacija stomatološke zaštite - izborni predmet
Praktikum iz grupnog rada II - izborni kolegij
Praktikum iz rada s obitelji - izborni kolegij
Zaštita mentalnog zdravlja kod specifičnih bolesnika - izborni kolegij