Upozorenje

Stručni studij Sestrinstvo

Opći podaci


Naziv studija: Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
 
Nositelj studija i izvođač: Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
 
Trajanje studija: 3 godine
 
Uvjeti upisa: Završen program četverogodišnje srednje škole i državna matura
 
Ustrojstvo studija i nastave:
Obrazovanje obuhvaća obvezatne, općeobrazovne i stručne predmete (odnosno temeljne medicinske, pretkliničke, kliničke i javnozdravstvene predmete). Uz obvezatne predmete na studiju se upisuje i određen broj izbornih predmeta. Nastava se obavlja u obliku predavanja, vježbi, seminara, demonstracija, konzultacija, rada na kliničkim odjelima, te u domovima zdravlja. U temeljnim medicinskim predmetima student se upoznaje s građom i funkcijom čovjekova tijela. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi bolesti, njihovi uzroci, te vrsta i način djelovanja lijekova. U kliničkim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihova prepoznavanja, sprječavanje i liječenje, te njega i rehabilitacija posljedičnih oštećenja. Velika pažnja posvećena je zdravstvenoj njezi i principima zdravstvene njege. U javnozdravstvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih čimbenika na zdravlje, te djelovanje prvostupnice sestrinstva u suzbijanju bolesti u okviru čovjekove prirodne životne sredine. Na studiju se studenta upoznaje s osnovama znanstvenih istraživanja, statistike i medicinske informatike. Na kraju studija brani se završni rad.

Program je izrađenu skladu s Direktivom 2005/36/EC, te Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i njegovim izmjenama i dopunama (Narodne Novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07). 

Zvanje: Nakon završetka studija stječe se stručni naziv, stručni prvostupnik/ca sestrinstva (baccalaureus)
 
Kratica stručnog naziva: bacc. med. techn.
 
Nakon diplome:

 • Nakon završetka studija prvostupnik/ca sestrinstva steći će slijedeće kompetencije temeljene na ishodima učenja:
 • primijeniti znanje i vještine iz područja zdravstvene skrbi;
 • izvršiti procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postaviti ciljeve i odrediti prioritete, planirati i implementirati adekvatne postupke (izvođenje), te evaluirati i po potrebi modificirati plan njege;
 • primijeniti proces sestrinske skrbi i voditi sestrinsku dokumentaciju, te evaluirati postignute ciljeve u zdravstvenoj njezi;
 • procijeniti potrebu za edukacijom i primjenu načela i tehnika podučavanja pojedinca, obitelji i zajednice;
 • prepoznati životno ugroženog pojedinca; 
 • sudjelovati u unapređenju i osiguravanju kakvoće standarda sestrinske prakse, te kontinuirano tijekom rada prosuđivati i vrednovati standarde sestrinske prakse;  
 • sudjelovati u obrazovanju medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih djelatnika/ i/ili suradnika;
 • koristiti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u pisanom, govornom i elektroničkom obliku;
 • komunicirati s članovima tima za zdravstvenu njegu i ostalim osobljem, te s bolesnikom, njegovom obitelji i zajednicom;
 • provesti suradnju u zdravstvenom timu na svim razinama zdravstvene zaštite  i suradnju u multidisciplinarnom timu;
 • te voditi sestrinsku dokumentaciju. Njegova uloga u zdravstvenom timu na raznim razinama zdravstvene zaštite biti će praćenje zdravstvenog stanja bolesnika i životno ugroženih osoba. Stručni prvostupnik sestrinstva moći će procijeniti potrebe za edukacijom, te primijeniti načela i tehnike podučavanja pojedinaca, obitelji i zajednice. Osim toga imati će mogućnost daljnjeg kontinuiranog učenja, praćenja srodnih struka, te istraživanja u sestrinstvu, a moći će sudjelovati i u obrazovanju sestara.
 • primijeniti načela jedinstvene sestrinske skrbi poštujući individualnost štićenika, primjenjujući holistički pristup i partnerski odnos;
 • organizirati sestrinsku skrb za različite korisnike u različitim zdravstvenim i socijalnim ustanovama kao i u njegovom domu te nadzirati njezino provođenje;
 • samoprocjeniti potrebu i mogućnost osobnog daljnjeg učenja;
 • koristiti stručnu literaturu, razviti odgovornost za cjeloživotno učenje,  profesionalni razvoj i unapređenje kompetencija u skladu s potrebama tržišta rada
 • pratiti istraživanja u struci i sudjelovati u njima
 
.