Upozorenje

Stručni studij Radiološka tehnologija

Opći podaci


Naziv studija: Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija


Nositelj studija i izvođač: Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija


Trajanje studija: 3 godine


Uvjeti upisa: Završen program četverogodišnje srednje škole, uspjeh na državnoj maturi, liječnički pregled


Ustrojstvo studija i nastave:
Obrazovanje za stručno zvanje prvostupnika/ce radiološke tehnologije obuhvaća obvezatne opće medicinske, pretkliničke i kliničke predmete. Nastava se obavlja u manjoj mjeri u obliku predavanja, a većim dijelom u obliku seminara, vježbi, demonstracija, te praktičnog rada na kliničkim zavodima za radiologiju, onkologiju s radioterapijom i nuklearnu medicinu. U općeobrazovnim medicinskim predmetima student se upoznaje s građom i funkcijom čovjekova organizma. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi nastanka bolesti, njihovi uzroci, te načini djelovanja lijekova. U kliničkim medicinskim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihova prepoznavanja, te njihovo sprječavanje i liječenje.
Tijekom studija student se upoznaje i s osnovama statistike, informatike te metodologije znanstvenog istraživanja.
U okviru radiologijske pretklinike student uči osnove radiologijske anatomije i patologije, tehnike slikovnog prikaza, konvencionalne radiologijske dijagnostičke metode, osnovne principe građe radiologijske aparature, nastanak i biološko djelovanje, te zaštitu od ionizirajućeg zračenja. U stručnim predmetima student uči sve radiologijske konvencionalne i kompjuterizirane tehnologije, metode radioterapije kao i dijagnostiku i terapiju radionuklidima. Uči se medicinska i radiologijska terminologija, te pristup radiologijskoj literaturi na jednom od stranih jezika. Na kraju studija brani se završni rad.
 

Zvanje: Nakon završetka studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik/ca radiološke tehnologije (baccalaureus)

 
Kratica stručnog naziva: bacc. radiol. techn.


Nakon diplome:
Nakon završetka jednogodišnjeg stručnog staža i položenog stručnog ispita prvostupnik/ca radiološke tehnologije dobiva dopusnicu za samostalan rad. Prvostupnik/ca radiološke tehnologije može nastaviti rad tijekom čitavog radnog vijeka uz obvezu pohađanja svakih pet godina stručnih tečajeva iz područja zaštite od ionizirajućih zračenja s polaganjem testova i dobivanjem licence za rad. Također je poželjno povremeno pohađanje stručnih tečajeva, te upoznavanje s najnovijim stručnim dostignućima. Brojni prvostupnici radiološke tehnologije nakon položenog stručnog ispita odabiru rad u nekoj od bolničkih ustanova, domovima zdravlja ili specijaliziranim radiologijskim ustanovama.


Kompetencije prvostupnika/ce radiološke tehnologije:

Opće kompetencije:

 1. Samostalan rad sa svim vrstama radioloških uređaja konvencionalne i digitalne radiologije
 2. Samostalan rad s uređajima iz područja radioterapije
 3. Samostalan rad s uređajima iz područja nuklearne medicine
 4. Samostalan rad s uređajima iz područja dentalne medicine
 5. Samostalan rad s računalnim sustavima za komunikaciju i arhiviranje digitalnih radioloških slika –PACS (eng. Picture archiving and communication system)
 6. Učinkovita primjena svih mjera zašite od ionizirajućih zračenja
 7. Odgovorno sudjelovanje u timskom radu

 

Kompetencije u dijagnostičkoj radiologiji

Samostalno vođenje ili rad u timu sa specijalistom radiologije kod izvođenja:

 • konvencionalne i digitalne radiografije
 • konvencionalnih kontrastnih radioloških pretraga
 • fluoroskopije (dijaskopije) s ciljanim radiografskim snimanjem
 • snimanje kod ERCP-a
 • digitalne angiografije (DSA)
 • digitalne koronarografije i ventrikulografije –CDSA
 • fluoroskopije i radiografije s pokretnim radiološkim uređajima
 • mamografije
 • kompjuterizirane tomografije (CT), dinamičke CT i CTA pretrage
 • ultrazvuka (UZ)
 • magnetske rezonancije (MR)
 • radiografije u dentalnoj mediciniKompetencije u intervencijskoj radiologiji

Rad u timu kod izvođenja:

 • PTA krvnih žila
 • emboloterapije i terapije okluzija krvnih žila zavojnicama
 • stentiranja krvnih žila
 • transkateterske aplikacije citostatika
 • CT-om vođene iglene biopsije
 • UZ-om vođene iglene biopsije
 • drenaže cista, apscesa, empijema pleure

 
Kompetencije u radioterapiji i onkologiji

Samostalno vođenje ili rad u timu na:

 • linearnom akceleratoru
 • uređajima za površinsku radioterapiju
 • simulatoru uz pripremu potrebnih instrumenata i drugog pribora potrebnog kod planiranja radioterapije
 • CT-u za planiranje zračenja

 
Samostalno vođenje ili rad u timu za:

 • izradu maski za radioterapiju
 • izradu zaštitnih blokova
 • izradu odljevaka za primjenu intrakavitarne radioterapije i perkutane terapije izotopima
 • izradu udlaga za djecu radi fiksiranja udova
 • izradu bolusa
 • snimanje definiranih polja zračenja prilikom planiranja
 • tetoviranje središta i rubnih točaka polja zračenja
 • evidencija podataka o zračenju u terapijske protokole pacijenata
 • kontrola i održavanje ocrtanih polja zračenja


Kompetencije u nuklearnoj medicini

Samostalno vođenje ili rad u timu na:

 • pripremanju radiofarmaka i sudjelovanje u obilježavanju radiofarmaka
 • razdvajanju pojedinačnih doza (aktivnosti) i mjerenje aktivnosti kalibratorima doza
 • priprema bolesnika za snimanje gama kamerom
 • rukovanje NM instrumentarijem u smislu namještanja parametara
 • slikanje statičkih, dinamičkih i SPECT digitalnih slika
 • kontroliranje procesa akvizicije slika, analiziranje kvalitete i cjelovitosti prihvaćene slike, podešavanje kolimatora, obradu i tiskanje NM prikaza
 • PET/CT i SPECT/CT uređajima
 • in-vitro mjerenjima za koje je potrebno poznavanje rada niza različitih scintilacijskih brojača i detektora
 • pripremanju uvjeta i sudjelovanje u provođenju radionuklidne terapije
 • osiguranju kvalitete radnog standarda u NM odjelima
 • aktivnom sudjelovanju u programu zaštite od ionizirajućeg zračenja osoblja i bolesnika, što podrazumjeva poznavanje načela zaštite, uporabe zaštitnih sredstava
 • provođenju mjera dekontaminacije  (po potrebi)


Specifične kompetencije:

 1. Kritičko razmišljanje
 2. Profesionalno ponašanje
 3. Sudjelovanje u unapređenju struke
 4. Sudjelovanje u upravljanju s raspoloživim resursima
 5. Osiguravanje sigurnog radnog okruženja kako bi se izbjegli neželjeni događaji kod pacijenata i profesionalnog osoblja
 6. Komunikacijske vještine
 7. Sprečavanje nastanka i širenja infekcije
 8. Zaštita od zračenja
 9. Kontrola kvalitete
 10. Korištenje OIS, RIS I PACS sustava 
 11. Praćenje istraživanja u struci i sudjelovanje u njima
 
.